GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

Společnost DRIVEUNIT, IČ: 02350262, se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 223949 (dále též jen jako „správce“), je předním prodejcem elektromotorů, elektopřevodovek, frekvenčních měničů, a dalších výrobků.

Společnost DRIVEUNT vždy velmi dbá na spokojenost svých zákazníků a plně respektuje jejich právo na soukromí. Společnost DRIVEUNIT proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je poskytnut Vám informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti DRIVEUNIT

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem Vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost DRIVEUNIT, IČ: 02350262, Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ, ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

 1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli:
  • při registraci v našem internetovém obchodě, který je provozován na webových stránkách www.elektromotory-gear.cz (dále jen „internetový obchod“), a který slouží k nákupu zboží;
  • za účelem koupě a dodání zboží nebo poskytnutí služby na provozovně, popř. jiným způsobem (emailem, telefonicky atd.);
  • za účelem zasílání obchodních sdělení (tzv. newsletterů) s informacemi o novinkách v našem sortimentu, akcích a slevách na některé zboží;
  • při návštěvě našeho internetového obchodu;
  • při poptávce zboží či na základě Vašich dotazů.
 2. Zpracováváme zejména následující osobní údaje:
  • Identifikační údaje, zejména: jméno, příjmení, datum narození.
  • Kontaktní údaje, zejména: bydliště a adresa pro doručování, telefonní číslo, email.
  • Údaje spojené se zakoupením zboží, zejména: bankovní spojení, informace o zakoupeném zboží.
  • Informace o Vašich aktivitách v našem internetovém obchodě, zejména jaké zboží si prohlížíte. Skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů se vždy liší v závislosti na tom, v jakém postavení jste vůči nám, zda jste si zřídili uživatelský účet v internetovém obchodě, k jakému zpracování jste nám udělili souhlas, jaká je aktuální funkcionalita internetového obchodu apod. Vždy však vyžadujeme a zpracováváme osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelů, za kterým je získáváme.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:
  • Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy – dodání zboží/poskytnutí služby Pokud jste osobou, která si u nás chce objednat zboží nebo chce poskytnout službu, nebo jste osobou, které má být na základě smlouvy uzavřené s naším zákazníkem doručeno zboží či poskytnuta služba, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné k tomu, aby mohla být objednávka řádně připravena a doručena. Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření a řádného splnění smlouvy. (Zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  • Zpracování osobních údajů za účelem plnění našich právních povinností V některých případech musíme Vaše osobní údaje zpracovávat, jelikož nám tak ukládají právní předpisy. Jde zejména o povinnosti vyžadované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní.(Zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
  • Zpracování osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými jsou:
  1. ochrana našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany, nebo pokud v souvislosti se smlouvou vůči nám uplatníte své nároky;
  2. zasílání obchodních sdělení zákazníkům ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).(Zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu V případě, že ke zpracování nemáme žádný z výše uvedených důvodů, provádíme zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem poskytnutí určité služby. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování to ale nemá již žádný vliv. Souhlas se zpracováním osobních údajů je vyžadován především v následujících případech:
  • zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti): Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení (tzv. newsletterů), budeme Vám na emailovou adresu zasílat obchodní sdělení o novinkách v našem sortimentu a plánovaných akcích a slevách.
  • využívání cookies: Udělením souhlasu s užíváním cookies dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem získání statistických dat o Vašem chování v našem internetovém obchodě. Tyto údaje nám budou sloužit ke zlepšení poskytování našich služeb a našeho internetového obchodu.
 4. V některých případech může být jeden a tentýž osobní údaj zpracováván z různých důvodů (např. Vaši emailovou adresu můžeme potřebovat k tomu, abychom Vám zaslali potvrzení o objednávce a zároveň i k zasílání obchodních sdělení).

5. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad       pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali příslušná technická a organizační opatření, která        pravidelně prověřujeme a aktualizujeme.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.
 2. V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

4. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým bez Vašeho souhlasu, pokud to právní předpisy nebo tyto Informace o zpracování osobních údajů neumožňují, nebo pokud nutnost sdílení nevyplývá z kupní smlouvy.
 2. Pro zpracování osobních údajů můžeme využívat rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé služeb nezbytných pro náš provoz, především:
  • poskytovatelé pro správu účetnictví a daní;
  • poskytovatelé ICT služeb;
  • poskytovatelé poštovních služeb.
 3. Vaše osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány též třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
 4. Vyjma výše uvedených případů s Vašimi osobnímu údaji nikterak neobchodujeme, nikomu je neprodáváme ani je s nikým nevyměňujeme.
 5. Při poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu.

5. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 1. Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména na informace o:
  • účelu zpracování;
  • kategorii dotčených osobních údajů;
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
  • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 2. Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR;
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
  • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
  • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Při zjištění, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, nebo při podezření, že bylo porušeno toto zabezpečení, posoudíme, zda skutečně došlo k porušení zabezpečení, vyhodnotíme závažnost (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) a podle závažnosti o porušení informujeme Vás i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. V případě, že byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených, nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
 5. Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 6. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. UŽITEČNÉ KONTAKTY

DRIVEUNIT s.r.o.

Tichá 71

74274 Tichá

E-mail: driveunit@driveunit.cz

Telefon: +420 222 767 343

www: www.elektromotory-gear.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz

Telefon: +420 234 665 111

www: https://www.uoou.cz